Договір №____/17

на постачання  природного газу

м. Київ                                                                                          ___________________  2017р.

 

                ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМСПЕЦГАЗ», ЕІС-код 56Х930000000540Y, далі «Постачальник», що має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Податковим кодексом України, в особі директора Ветоха Дмитра Сергійовича, який діє на підставі Статуту, з одної сторони, та

________________________________________________, ЕІС-код ______________,

далі «Споживач», що має статус_________________________________,

передбачених Податковим кодексом України, в особі ______________________________,

який діє на підставі ______________________,  з іншої сторони, в подальшому – «Сторони»керуючись Законом України «Про ринок природного газу», Правилами постачання природного газу, які затверджені постановою НКРЕКП від 30.09.2015р. №2496 (надалі – Правила постачання), Кодексом газотранспортної системи, який затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.2015р. №2493, Кодексом газорозподільних систем, який затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.2015р. №2494 та іншими нормативними актами України, уклали Договір на постачання природного газу (надалі - даний Договір) про наступне: 

1. Терміни

-«Природний газ» - суміш вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, що перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск - 760 мм.рт.стовпа і температура - 20 градусів за Цельсієм), є товарною продукцією і є предметом постачання за даним Договором;

-«Оператор газотранспортної системи» (далі – «Оператор ГТС») - суб'єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із транспортування природного газу газотранспортною системою;

-«Оператор газорозподільної системи» (далі – «Оператор ГРМ») - суб'єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із розподілу природного газу газорозподільною системою, до якої підключений об'єкт Споживача;

-«ЕІС-код» – персональний код ідентифікації Споживача як суб’єкта ринку природного газу або його вузла обліку (за необхідності), присвоєний Оператором газорозподільної системи;

-«Баланс газу» - підсумкове співвідношення надходжень газу в точку входу, відбору з точки виходу, втрат в газопроводі, тощо;

-«Місяць поставки природного газу» (далі - «місяць поставки») – календарний місяць, в якому здійснюється поставка природного газу;

-«Середньодобовий об’єм споживання газу» –об’єм природного газу, що планується поставити/спожити Сторонами за Договором протягом доби, який розраховується виходячи з планового місячного об’єму  постачання/споживання природного газу та кількості діб у звітному місяці при рівномірному постачанні/споживанні планового місячного об’єму поставок протягом всього періоду поставки;

-«Фактичний обсяг постачання газу» - обсяг природного газу, зазначений у підписаному Сторонами Акті прийому-передачі природного газу за відповідний період.

 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

            2.1. Постачальник зобов’язується передати, а Споживач – прийняти та оплатити природний газ (далі за текстом – газ) на умовах даного Договору.

            2.2. Споживач приймає за даним Договором природний газ виключно для своїх власних потреб

3. ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

3.1.Постачальник має право:

3.1.1.укласти договір постачання природного газу з будь-яким споживачем та за відсутності простроченої заборгованості Споживача за природний газ перед діючим  постачальником поставити природний газ Споживачу в періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим постачальником;

3.1.2.отримувати від Споживача своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов даного Договору;

3.1.3.на безперешкодний доступ (за пред'явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об'єктах газоспоживання Споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;

3.1.4.на повну та достовірну інформацію від Споживача, з яким укладено договір, щодо режимів споживання природного газу;

3.1.5.на ініціювання процедури припинення (обмеження) постачання природного газу Споживачу згідно з умовами даного Договору на постачання природного газу та відповідно до вимог Правил постачання та чинного законодавства України;

3.1.6. на інші права, передбачені Правилами постачання та чинним законодавством України.

 

             3.2. Постачальник зобов’язується:

3.2.1.дотримуватись вимог Правил постачання та чинного законодавства України;

3.2.2.забезпечувати постачання природного газу на умовах та в обсягах, визначених даним Договором, за умови дотримання Споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;

          3.2.3.до двадцятого числа місяця, що передує місяцю поставки, подавати до Оператора ГТС номінацію з обсягами газу, які будуть подані до ГТС для забезпечення потреб Споживача у місяці поставки, за умови виконання Споживачем власних обов’язків перед Постачальником;

.       3.2.4.на прохання Споживача, в випадку несвоєчасного повідомлення Оператором ГТС (з різних причин) Операторам ГРМ інформації про виділені Постачальником ліміти, надавати останнім гарантійні листи із зазначенням обсягів газу, які подані до ГТС для забезпечення потреб Споживача у місяці поставки;

3.2.5.в установленому порядку розглядати запити Споживача щодо діяльності, пов'язаної з постачанням природного газу;

3.2.6.своєчасно надавати Споживачу достовірну інформацію;

3.2.7.своєчасно повідомляти Споживача, якщо Постачальник перебуває у процесі ліквідації або визнання банкрутом, або Постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу;

3.2.8.дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування Споживача природного газу;

3.2.9.виконувати інші обов'язки, передбачені Правилами постачання та чинним законодавством.

 

3.3. Споживач має право:

3.3.1.на отримання природного газу в обсягах, визначених даним Договором, за умови дотримання його умов;

3.3.2.на одночасне укладення декількох договорів постачання природного газу, якщо його річний обсяг споживання природного газу перевищує 30 млн куб. метрів;

3.3.3.на безкоштовне отримання інформації щодо цін Постачальника на природний газ та порядку оплати;

3.3.4.самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб'єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;

3.3.5.вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природного газу;

      3.3.6.на зміну Постачальника. Зміна Постачальника має відбуватися в порядку, визначеному Правилами постачання та умовами даного Договору;

3.3.7.на інші права, передбачені Правилами постачання та чинним законодавством.

 

            3.4.Споживач зобов’язується:

3.4.1.дотримуватись вимог Правил постачання та чинного законодавства України;

    3.4.2. укласти договори на транспортування природного газу з Оператором ГТС та Оператором ГРМ;

        3.4.3. за п'ятнадцять днів до початку місяця поставки природного газу письмово узгоджувати з Постачальником та Оператором ГРМ плановий місячний обсяг поставки природного газу, що є обов’язковим для постачання/споживання для Сторін у наступному місяці;

3.4.4.забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених даним Договором;

3.4.5.по закінченню місяця поставки газу, в термін до 3-х календарних днів надавати Постачальнику засвідчені копії актів з Оператором ГТС/ГРМ, що підтверджують обсяг фактично отриманого (розподіленого, протранспортованого) природного газу та які оформлені відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи/Кодексу газорозподільних систем, а в термін до 10-и днів - передавати Постачальнику їх оригінали;

3.4.6.своєчасно та в повному обсязі сплачувати вартість поставленого природного газу на умовах, визначених даним Договором;

3.4.7.здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків, тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;

3.4.8.забезпечувати допуск представників Постачальника за пред'явленням службового посвідчення на територію власних об'єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;

3.4.9.самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:

- порушення строків оплати за Договором на постачання природного газу;

-відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного Споживачу;

-перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з Постачальником;

-відсутності укладеного договору постачання природного газу;

-інших випадках, передбачених Правилами постачання та чинним законодавством України.

 

4. ЯКІСТЬ  ТА ОБ’ЄМИ  ПОСТАВКИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

4.1.Якість природного газу, який постачається Споживачу, повинна відповідати державним стандартам та чинним нормативним документам.

Якість імпортованого газу обумовлюється технічним стандартом ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и комунально-бытового назначения. Технические условия».

Якість природного газу, що видобувається на території України та передається до ГТС та ГРМ, повинна відповідати технічним вимогам ТУ У 320.001.58764-007-95 «Гази горючі природні, що подаються в магістральні газопроводи» та ТУ У 320.001.58764-008-95 «Гази горючі природні, що подаються з родовищ в промислові газопроводи та окремим споживачам».

Порядок та періодичність визначення показників якості газу обумовлюється чинним законодавством України.

4.2.Параметри газу повинні відповідати параметрам основного потоку в газотранспортній системі України.

4.3.Об’єми поставок природного газу по даному Договору в період 2017р. становлять обсяг до __________________тис.куб.м. (до _____________________________________________________ кубічних метрів) та зазначені в Додатку №1, що є  невід'ємною частиною даного Договору на постачання природного газу.

4.4.За розрахункову одиницю кількості поставленого природного газу приймається 1000 (одна тисяча) кубічних метрів, що приведені до стандартних умов (Т=20° С, P=101,325 КПа /760 мм. ртутного стовпчика).

4.5.Фактична кількість поставленого по даному Договору природного газу визначається згідно щомісячних Актів прийому-передачі природного газу між Постачальником та Споживачем, складених на підставі актів про фактичний об’єм (обсяг) розподіленого (протранспортованого) природного газу Споживачу за розрахунковий період між Оператором ГРМ/ГТС та Споживачем відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи/Кодексу газорозподільних систем.

Акти прийому-передачі природного газу складаються по одному примірнику для кожної із Сторін та датуються останнім календарним днем місяця поставки.

 

5. УМОВИ ПОСТАВКИ, ПРИЙМАННЯ ТА ОБЛіКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

5.1. Постачальник передає природний газ Споживачу на пунктах виміру, які знаходяться на пунктах прийому-передачі газу в газотранспортну систему України, у відповідності до вимог, встановлених Кодексом газорозподільних систем, який затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.2015р. №2494 та Кодексом газотранспортної системи, який затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.2015р. № 2493.

5.2.Сторони домовилися встановити толеранс (допустиме відхилення) місячного обсягу поставки природного газу у розмірі ± 5 (п’ять) %, якщо інше не буде зазначено у відповідній додатковій угоді.

5.3.У випадку необхідності збільшення, і, як виключення, зменшення лімітів природного газу (коригування підтверджених місячних номінацій), Постачальник коригує в Оператора ГТС план поставки  кожного 15 та 25 числа місяця на підставі листів  Споживача, що завірені Оператором ГРМ та надані не пізніш, як за 5 календарних днів до вказаних дат.

Перегляд та коригування планових об'ємів постачання/споживання природного газу за даним Договором здійснюється в порядку процедури надання реномінації, передбаченої Кодексом газотранспортної системи.

5.4.Передача природного газу протягом місяця здійснюється Постачальником диференційовано, в межах проведених Споживачем оплат за плановий місячний обсяг поставки, який зазначено в Додатку №1 до даного Договору.

Приймання природного газу протягом місяця здійснюється рівномірно з припустимим відхиленням від середньодобової норми поставки не більше ± 5,0 (п’ять) %.

При необхідності відступу від середньодобової норми Постачальником і Споживачем встановлюється нерівномірна подача газу за взаємно узгодженими графіками в межах виділеного місячного ліміту (при цьому враховуються технологічні можливості газовикористовуючого обладнання Споживача). Графік нерівномірної подачі Споживач погоджує з Оператором ГТС/ГРМ.

5.5.Представники Постачальника, Оператора ГТС/ГРМ мають право доступу до зчитувань показів засобів вимірювальної техніки, що встановлені на комерційних вузлах обліку газу та знаходяться на балансі Споживача.

5.6. Кількість газу, яка подається Споживачеві, визначається за показниками встановлених у Споживача засобів вимірювальної техніки, типи яких занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки та відповідають вимогам Правил обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання, затвердженими Наказом Мінпаливенерго України від 27.12.2005р. №618, та вимогам  «Кодекса газорозподільних систем». 

Показники засобів вимірювальної техніки є відправними для оформлення Оператором ГТС/ГРМ актів про фактично спожиті (розподілені, протранспортовані) обсягі газу.

5.7.За підсумками розрахункового періоду Споживач до 03 числа місяця, наступного за розрахунковим, зобов’язаний надати діючому Постачальнику копію відповідного акта про фактичний об’єм (обсяг) розподіленого (протранспортованого) природного газу Споживачу за розрахунковий період, що складений між Оператором ГРМ/ГТС та Споживачем, відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи/Кодексу газорозподільних систем.

На підставі отриманих від Споживача даних та/або даних Оператора ГТС Постачальник готує та надає Споживачу два примірники Акта прийому-передачі природного газу за розрахунковий період, підписані уповноваженим представником Постачальника.

Споживач протягом двох днів з дати одержання Акта прийому-передачі природного газу зобов'язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу Акта прийому-передачі природного газу, підписаний уповноваженим представником Споживача, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання Акта приймання-передачі природного газу.

У випадку відмови від підписання акта приймання-передачі природного газу розбіжності підлягають урегулюванню відповідно до умов даного Договору або в судовому порядку.

До прийняття рішення судом вартість поставленого природного газу встановлюється відповідно до даних Постачальника.

5.8.Взаємовідносини між Постачальником і Оператором ГТС щодо обміну інформацією про фактичні обсяги споживання природного газу Споживачем регулюються Кодексом газотранспортної системи та окремим договором транспортування природного газу, укладеним між Постачальником та Оператором ГТС.

5.9.Постачальник має право призупинити повністю або скоротити постачання газу частково у випадках:

- проведення Споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за договором;

- перевитрат добової норми (узгодженого договором графіка нерівномірної подачі природного газу) та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу;

- розірвання договору постачання природного газу;

- відмови від підписання акта приймання-передачі без відповідного письмового обґрунтування;

- настання заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання природного газу, що діють відповідно до вимог ст.5 Закону України «Про ринок природного газу» та поширюються на споживачів, що не є захищеними відповідно до зазначених Правил.

- в інших випадках передбачених Правилами постачання та іншим  чинним законодавством України.

5.10.За необхідності здійснення заходів з обмеження або припинення газопостачання Постачальник надсилає Споживачу не менше ніж за три доби (для підприємств металургійної та хімічної промисловості – не менше ніж за 5 діб) до дати такого припинення повідомлення (з позначкою про вручення) про необхідність самостійно обмежити чи припинити газоспоживання з певного періоду (день, година тощо) та у визначений зі Споживачем час має право опломбувати запірні пристрої Споживача, за допомогою яких Споживач самостійно обмежив чи припинив подачу газу на власні об’єкти. Повідомлення має бути складено відповідно до форми повідомлення, встановленої наказом Міністерства палива та енергетики України від 03.07.2009р. №338, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.07.2009р. за №703/16719, та містити підставу припинення, дату та час, коли Споживачу необхідно самостійно обмежити чи припинити споживання природного газу.

Постачальник має право здійснити заходи з обмеження чи припинення газопостачання Споживачу через залучення до цих робіт Оператора ГРМ/ГТС. Для цього у Постачальника має бути укладений з Оператором ГРМ/ГТС договір на виконання робіт, пов'язаних з припиненням/обмеженням газопостачання споживачам. За необхідності здійснення заходів з обмеження чи припинення газопостачання Споживачу Оператором ГРМ/ГТС Постачальник надсилає Оператору ГРМ/ГТС відповідне письмове повідомлення (з позначкою про вручення), копію якого надсилає Споживачу (з позначкою про вручення), в якому зазначає підстави припинення, дату та час, коли необхідно обмежити чи припинити розподіл (транспортування) природного газу на об’єкт (об’єкти) Споживача. У такому разі Оператор ГРМ/ГТС відповідно до умов укладеного договору на виконання робіт, пов'язаних з припиненням/обмеженням газопостачання, здійснює відповідне обмеження чи припинення розподілу/транспортування природного газу з дотриманням правил безпеки та нормативних документів, що визначають порядок обмеження/припинення природного газу, зокрема Кодексу газорозподільних систем або Кодексу газотранспортної системи.

У разі одержання повідомлення про припинення або обмеження постачання природного газу Споживач зобов'язаний з дотриманням правил безпеки обмежити (припинити) власне споживання природного газу, а в разі, якщо обмеження (припинення) природного газу буде здійснюватися Оператором ГРМ/ГТС, ужити комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню аварійних ситуацій, та підготувати власне газоспоживне обладнання до обмеження (припинення) розподілу/транспортування природного газу.

У разі усунення Споживачем до зазначеного в повідомленні часу фактів, що стали причиною надіслання повідомлення, і при цьому, якщо Споживач завчасно (до дня припинення/обмеження) надав Постачальнику підтверджувальні документи (а Оператору ГРМ/ГТС – копії), газопостачання не припиняється (не обмежується).

Відновлення газопостачання здійснюється за погодженням Постачальника та після відшкодування Споживачем витрат на припинення та відновлення газопостачання, що понесені Постачальником та/або Оператором ГРМ/ГТС.

5.11. Споживач несе повну відповідальність за відповідність його системи газопостачання проектній та виконавчій технічній документації, збереження та безпечну експлуатацію газового господарства, включаючи всі пункти редукування, відключаючі та газоспоживаючі пристрої, а також за забезпечення протипожежних заходів в його газовому господарстві.

5.12.З Правилами постачання Споживач може ознайомитися на веб-сайті Постачальника: www.psgaz.kiev.ua.

5.13.ЕІС-код точки/точок комерційного обліку Споживача, по яких буде здійснюватися постачання природного газу:____________________________________________________________________________________

5.14.Найменування Оператора ГТС, з яким Споживач уклав договір транспортування природного газу ___________________________________________________________________________________________________.

5.15.Найменування Оператора ГРМ, з яким Споживач уклав договір розподілу природнього газу ___________________________________________________________________________________________________.

  

6. ЦІНА ГАЗУ, ЙОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ  ДОГОВОРУ

6.1.Сторони домовились, що ціна на природний газ, який буде постачатися з квітня 2017р. за 1000 куб.м., встановлюється в гривнях України і складає без врахування вартості податку на додану вартість (надалі – «ПДВ») та тарифів на його  транспортування, розподіл і постачання –  5 633,33 грн. (п’ять тисяч шістсот тридцять три грн. 33 коп.).

Крім того:

- ПДВ на обсяги газу, що передаються Споживачу на пунктах виміру, які знаходяться на пунктах прийому-передачі газу в газотранспортній системі України, в розмірі 1 126,67 грн. (одна тисяча сто двадцять шість грн. 67 коп.).

Разом за 1000,0 куб.м – 6 760,00 грн. (шість тисяч сімсот шістдесят грн. 00 коп.) з урахуванням ПДВ.   

Ця ціна є звичайною по даному Договору.

Оплату послуг з транспортування природного газу Споживач здійснює Операторам ГРМ/ГТС згідно укладених з ними окремих договорів.

6.2.Сторони домовились, що ціна на газ, яка вказана в даному договорі, змінюється за домовленістю Сторін, а також нормативними актами уповноважених державних органів, власниками ресурсу і є обов’язковою для Сторін за даним Договором з моменту введення її в дію.

6.3.У випадку зміни ціни на газ питання узгоджується шляхом підписання Сторонами відповідної додаткової угоди. При цьому Постачальник здійснює перерахунок за спожитий газ за новими цінами з дати набуття чинності відповідних змін щодо ціни.

В разі незгоди Споживача підписати додаткову угоду стосовно коригування ціни газу, Постачальник має право вважати даний Договір розірваним з моменту набуття чинності відповідних змін щодо ціни. Про розірвання даного Договору Постачальник повідомляє Споживача рекомендованим листом з повідомленням.

6.4.Сторони домовились, що ціна на природний газ, який постачається за даним Договором, може узгоджуватися Сторонами на кожен місяць поставки окремо - шляхом підписання уповноваженими представниками Сторін додаткової угоди до Договору.

6.5.Загальна вартість природного газу, що постачається згідно даного Договору, визначається на підставі щомісячних Актів прийому-передачі газу, які складаються Постачальником у відповідності до п.5.7. даного Договору.

 

7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

    7.1.Розрахунок за поставку природного газу здійснюється Споживачем шляхом перерахування грошових коштів в гривнях на розрахунковий рахунок Постачальника на умовах оплати:

- 33% оплати вартості місячного обсягу газу до 05 числа місяця поставки газу;

- 33% оплати вартості місячного обсягу газу до 15 числа місяця поставки газу;

- 34% оплати вартості місячного обсягу газу до 25 числа місяця поставки газу.

7.2.В випадку перевищення фактичного споживання газу, в порівнянні з узгодженим плановим обсягом, кінцевий розрахунок за обсяг поставленого природного газу, що перевищує узгоджений плановий обсяг, проводиться Споживачем не пізніше 05 числа місяця, наступного за місяцем поставки природного газу, у відповідності до умов даного Договору на підставі акту, оформленого з Оператором ГТС/ГРМ, що підтверджує обсяг фактично протранспортованого (поставленого, отриманого) природного газу.

            При цьому, одночасно з рахунком на оплату за додатковий об’єм газу Постачальник виставляє, а Споживач оплачує вимогу, яка включає штрафні санкції та інші платежі, нараховані Постачальнику з боку Оператора ГТС або інших уповноважених осіб за перевищення планованих об’ємів поставки більш ніж на 5%. Такий рахунок має бути оплачений Споживачем не пізніше 5 (п’яти) банківських днів з моменту виставлення Постачальником такого рахунку.

     7.3.Сторони мають право встановити інший порядок розрахунків за даним Договором (з використанням договорів поруки, акредитивів, тощо). Такий порядок має бути  узгоджений Сторонами шляхом підписання відповідної додаткової угоди.

     7.4.Оплата за природний газ здійснюється у національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

     7.5.Протягом місяця поставки плановий обсяг поставки вважається підтвердженим Постачальником в межах фактично здійсненої Споживачем попередньої оплати газу.

   7.6.Оплата проводиться Споживачем самостійно – платіжними дорученнями у відповідності до умов даного Договору. В платіжних дорученнях Споживач повинен обов'язково вказувати номер Договору, дату його підписання,  призначення платежу.

7.7.За наявності заборгованості у Споживача за даним Договором Постачальник зараховує кошти, що надійшли від Споживача, як погашення заборгованості за газ, поставлений йому в минулі періоди, незалежно від вказаного в платіжному дорученні призначення платежу.

7.8.Звірка розрахунків за газ за даним Договором здійснюється Сторонами в термін до 10 (десяти) днів з дати отримання будь-якою із Сторін відповідної письмової вимоги іншої Сторони, на підставі відомостей про фактичну оплату Споживачем вартості спожитого газу з врахуванням особливостей, передбачених розділами 6,7 та 8 даного Договору та Актів приймання-передачі газу. Звірка розрахунків оформлюється шляхом підписання Сторонами акту звірки.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

8.1.За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

8.2.У разі несплати або несвоєчасної сплати за спожитий газ у строки, зазначені в п.7.1 даного Договору, Споживач сплачує на користь Постачальника пеню у розмірі 0,1% від суми заборгованості, за кожен день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня.

8.3.У разі неналежного виконання Постачальником зобов'язань за даним Договором щодо обсягів та термінів поставки природного газу,  Постачальник сплачує на користь Споживача  неустойку у розмірі 0,1% від вартості непоставленого (недопоставленого) обсягу природного газу, за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується неустойка.

            8.4.У випадку неоплати та/чи несвоєчасної оплати у строки, передбачені п.7.2. даного Договору, обсягу природного газу, що перевищує обсяг узгодженого планового обсягу природного газу, Споживач сплачує на користь Постачальника пеню у розмірі 0,1% від суми заборгованості, за кожен день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня.

            8.5.Постачальник звільняється від сплати неустойки, відшкодування збитків та від відповідальності у випадку порушення Споживачем термінів розрахунків за поставлений газ у відповідності до п.7.1. даного Договору. В разі, якщо в зазначені в цьому Договорі строки, Споживач не сплачує вартість поставки газу, Постачальник залишає за собою право не передавати природний газ Споживачу, зменшити обсяг поставки газу до рівня фактичних платежів або припинити газопостачання у встановленому законодавством порядку.

Постачальник зобов’язаний повідомити Споживача про вжиття таких заходів не пізніше ніж за 3 (три) дні до початку їх застосування. Вказане не означає, що Споживач звільняється від оплати поставленого природного газу та сплати штрафних санкцій при порушенні Споживачем строків оплати та/чи неоплати поставленого природного газу.

            8.6. В разі, якщо в зазначені у п.7.1. та/чи п.7.2. даного Договору строки, Споживач не сплачує вартість поставки газу, Постачальник залишає за собою право не узгоджувати обсяги поставки природного  газу  Споживачеві на наступний місяць поставки.

8.7. У разі виникнення у Споживача заборгованості за даним Договором за домовленістю сторін (Постачальника та Споживача) може бути укладений графік погашення заборгованості, який оформлюється додатком до Договору або окремим Договором про реструктуризацію заборгованості.

У разі відсутності графіка погашення заборгованості Постачальник має право грошові кошти, отримані від Споживача в поточному розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості споживача відповідно до черговості її виникнення. 

Укладення Сторонами та дотримання Споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє Споживача від виконання поточних зобов'язань за договором.

У разі відсутності графіка погашення заборгованості або його недотримання чи неоплати поточних платежів Постачальник має право у порядку, визначеному цим розділом та договором постачання природного газу, припинити або обмежити постачання природного газу на об'єкт Споживача до повного погашення заборгованості.

8.8. У разі наявності заборгованості Споживача за даним Договором, Постачальник має право в односторонньому порядку розірвати даний Договір. Про розірвання даного Договору Постачальник повідомляє Споживача рекомендованим листом з повідомленням.

При цьому, Споживач здійснює повний розрахунок за поставлений газ, відшкодовує всі понесені Постачальником збитки та сплачує штрафні санкції відповідно до умов даного Договору.

8.9. У разі відсутності факту постачання газу в строки, передбачені в Додатку №1, сума попередньої оплати підлягає поверненню Споживачу протягом десяти робочих днів з дня пред’явлення письмової вимоги на повернення коштів, підтвердженою актом взаєморозрахунків між Сторонами.

            8.10. У разі якщо Споживач необґрунтовано відмовиться від прийняття договірного обсягу природного газу (повністю чи частково) згідно з умовами даного Договору і така відмова не виправдана настанням форс-мажорних обставин або невиконанням іншою Стороною її зобов’язань, то Споживач, незалежно від інших додаткових положень даногоДоговору, сплачує Постачальнику компенсацію за спричинену шкоду в розмірі, яка дорівнює добутку неприйнятого обсягу (частково чи повністю) на мінімальну ціну реалізації Постачальником газу третім особам у наступному місяці, що йде за місяцем поставки.

8.11.Постачальник має незаперечне право утримати (вирахувати) з суми, отриманої від Споживача оплати, нараховані санкції та збитки (зокрема, включаючи але не обмежуючись, штрафними санкціями та іншими платежами, нарахованими Постачальнику з боку Оператора ГТС або інших уповноважених осіб за перевищення планованих об’ємів поставки, витратами на спуск/підняття газу в/з підземні(их) сховища газу, компенсації згідно умов даного Договору, тощо), про що Постачальник зобов’язаний в письмовій формі (з додаванням розрахунку суми утримання) повідомити Споживача.

8.12. При виявленні представником Постачальника або Оператора ГТС/ГРМ витоку газу в газовій мережі та апаратурі Споживача, встановленій до замірного обладнання (які знаходяться на балансі Споживача), Споживач повинен сплатити вартість тієї кількості газу, що була втрачена через витік. Кількість втраченого через витік газу визначається розрахунком між Споживачем та Оператором ГТС/ГРМ з оформленням відповідних документів. 

8.13. Споживач відшкодовує понесені Постачальником витрати, пов’язані з виконанням робіт по пооб’єктному відключенню газопостачання Споживачу у разі виникнення у останнього заборгованості за спожитий природний газ, а також вартості робіт по відновленню подачі природного газу Споживачу після погашення ним існуючої заборгованості перед Постачальником. 

                                                            9. ФОРС – МАЖОР

            9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов‘язків по даному Договору, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.

            9.2. Під форс-мажором розуміють будь-яку подію або обставину поза розумним контролем Сторони, що посилається на форс-мажор, внаслідок або в результаті якої така Сторона не виконує будь-яке або будь-які зобов’язання за цим Договором, і така Сторона не могла попередити або подолати таке невиконання розумними зусиллями зі свого боку. Форс-мажор включає наступні події та обставини, які виникли після підписання Договору внаслідок непередбачених Сторонами подій надзвичайного характеру, включаючи, але не обмежуючись:

            9.2.1.страйки, локаути та інші виробничі конфлікти;

            9.2.2.законодавчі акти, закони, підзаконні акти, правила, постанови та/або накази уряду або урядових органів або їх представників, або інших суб’єктів, що перебувають під контролем або у власності уряду, або дотримання таких законодавчих актів, законів, правил, постанов та/або наказів, які безпосередньо стосуються Сторони, в тому числі такі, внаслідок яких виконання цього Договору однією із Сторін стає невигідним або економічно недоцільним та/або роблять незаконним виконання будь-якою із Сторін її зобов’язання за цим Договором;

            9.2.3.дії неприятельських держав, війни або військові дії, громадянські та військові заворушення, блокади, повстання, заколоти, епідемії, карантинні обмеження;

            9.2.4.стихійні лиха, в тому числі блискавки, пожежі, буревії, штормове попередження, сейсмічні хвилі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, природні катаклізми та несприятливі погодні умови;

            9.2.5. вибухи, пожежі, аварії, поломки або відмови механізмів/переробного обладнання на газотранспортній системі або у видобувній системі;

            9.2.6.подія форс-мажору, належним чином оголошена за договорними домовленостями будь-якої із Сторін з Оператором ГТС/ГРМ відносно доступу до газотранспортної системи, що стосується передачі і прийняття газу за цим Договором.

            9.3.Сторона не буде вважатись такою, що порушує будь-яке із своїх зобов’язань за цим Договором, і не буде нести відповідальність за будь-яку затримку у виконанні або за невиконання будь-яких своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке виконання стає неможливим, зазнає перешкод або затримок внаслідок обставин форс-мажору.

            9.4.Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України.

            9.5.Сторона, стосовно якої мають місце обставини форс-мажору, які перешкоджають їй виконувати свої зобов’язання за цим Договором, зобов’язується негайно (але в будь-якому випадку, не пізніше 3 (трьох) календарних днів з дня настання таких обставин) повідомити іншу Сторону про настання (або припинення) таких обставин. Неповідомлення або невчасне повідомлення позбавляє сторони права посилатися на настання таких обставин.

            9.6.Строк виконання зобов‘язань відкладається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.

            9.7.Якщо обставини форс-мажору тривають або, за обґрунтованими розрахунками триватимуть більше ніж 45 (сорок п’ять) послідовних днів, кожна Сторона може припинити дію цього Договору, повідомивши іншу Сторону про це в письмовій формі.

           9.8.Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Споживача від сплати Постачальнику за газ, який поставлений до виникнення форс-мажорних обставин.

 

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1.Сторони дійшли згоди, що всі спори (розбіжності), пов’язані із укладенням, виконанням та припиненням дії Договору, які можуть виникнути при виконанні умов даного Договору, повинні вирішуватися шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди – передаватися на вирішення в господарські суди за підсудністю.

 

11. ПОРЯДОК ЗМІНИ ПОСТАЧАЛЬНИКА 

11.1.Споживач, який має намір змінити Постачальника у відповідному розрахунковому періоді, повинен виконати свої зобов'язання по розрахунках за природний газ перед діючим Постачальником та підписати з ним угоду про розірвання договору постачання природного газу або його призупинення в частині постачання природного газу з дати, з якої постачання природного газу буде здійснювати новий постачальник.

За умови дотримання вищезазначених умов зміна постачальника має бути завершена протягом періоду часу, який не перевищує 21 день з дати отримання діючим Постачальником повідомлення Споживача про його намір змінити постачальника.

Повідомлення Споживачем діючого постачальника про намір змінити Постачальника є пропозицією про розірвання договору постачання природного газу або його призупинення в частині постачання природного газу і повинно містити дату розірвання (призупинення) чинного договору постачання природного газу, яка визначається останнім календарним днем перед датою, з якої договір постачання природного газу з новим постачальником набере чинності. З метою забезпечення безперебійного постачання природного газу діючий Постачальник поставляє природний газ Споживачу до останнього дня терміну дії існуючого договору постачання природного газу відповідно до умов та положень, узгоджених у ньому, а договір постачання природного газу, укладений з новим постачальником, набирає чинності наступного дня після розірвання (призупинення)  договору з діючим Постачальником, але за умови, що у Споживача не буде простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником.

11.2.Якщо на початок періоду фактичного постачання природного газу новим Постачальником чи протягом цього періоду у Споживача виникне прострочена заборгованість за поставлений природний газ перед попереднім Постачальником (через розбіжності між плановим і фактичним споживанням, настання терміну остаточного розрахунку після початку постачання газу новим постачальником тощо), останній має право повідомити про це Оператора ГТС та здійснити заходи, передбачені цими Правилами щодо припинення постачання природного газу Споживачу-боржнику, у тому числі через Оператора ГТС/ГРМ.

 

12. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

12.1.Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання повноважними представниками Сторін та діє в частині поставки природного газу з 01 квітня 2017р. до 31 грудня 2017р.,  а в частині взаєморозрахунків – до повного їх закінчення.

Цей Договір вважається продовженим на тих же умовах на наступний календарний рік, якщо за тридцять календарних днів до закінчення терміну дії Договору жодною Стороною не було письмово заявлено про бажання його припинити або здійснити перегляд його умов.

12.2.Умови цього Договору  можуть бути змінені, доповнені або анульовані  при взаємній згоді Сторін шляхом підписання додаткових угод до цього Договору. Всі додаткові угоди до цього Договору є його невід’ємною частиною та мають силу при умовах укладання в письмовій формі і підписання уповноваженими представниками Сторін.

12.3.Споживач не має права передати права та обов’язки за даним договором третій особі без письмової згоди на те Постачальника.

12.4.Факсові копії цього Договору та додаткових угод до цього Договору мають юридичну силу до моменту отримання Сторонами їх оригіналів.

12.5.Сторони використовують для обміну податковими накладними програмне забезпечення системи «M.E.DocIS», а також Сторони повинні забезпечити доступ до мережі Інтернет.

12.6.Сторони визнають, що податкові накладні та/або розрахунки коригування податкових накладних, виписані, зареєстровані та відправлені Споживачеві є оригіналами, мають повну юридичну силу, повинні зберігатися та можуть використовуватися як доказ у суді.   

12.7. Сторони зобов’язуються в термін до 3-х (трьох) календарних днів письмово повідомити одна одну про наступне: зміни адреси (юридичної, фактичної), банківських реквізитів, телефонів, керівників; змін форм власності, порушення справи про банкрутство та реорганізацію, тощо.

Сторони несуть відповідальність за правильність повідомлених власних банківських, податкових, поштових та інших реквізитів, зазначених ними в цьому Договорі та в документах, що пов’язані з виконанням цього Договору.

У випадку застосування до однієї із Сторін штрафних санкцій, що пов’язані із виявленням помилок в реквізитах і які сталися за вини однієї зі Сторін, винна Сторона компенсує такі штрафні санкції іншій Стороні в повному обсязі в термін до 3-х (трьох) днів з моменту пред’явлення відповідної вимоги.

12.8. Взаємовідношення  Сторін, не передбачені цим Договором, регулюються діючим законодавством України.

12.9. Цей Договір складений в двох оригінальних примірниках українською мовою (по одному примірнику для кожної Сторони), що мають однакову юридичну силу .

             12.10. Шляхом підписання цього Договору, Споживач надає свою повну, необмежену строком дії цього Договору, письмову згоду на обробку будь-яким способом, передбаченим Законом України «Про захист персональних даних» інформації, яка, відповідно до вимог цього закону, становить персональні дані, з метою належного виконання умов цього договору та діючого законодавства України, захисту інтересів та прав Сторін Договору. Для цілей цього пункту під персональними даними Споживача маються на увазі персональні дані останнього та представника(ів) Споживача, його керівників та інших посадових осіб (власників).

             Постачальник повідомляє, а Представник Споживача, шляхом підписання цього Договору, підтверджує ознайомлення з тим, що його персональні дані включені до баз персональних даних Постачальника з метою збору персональних даних; з правами Представника Споживача як суб'єкта персональних даних, які встановлені ст.8 Закону України "Про захист персональних даних"; з інформацією про осіб, яким можуть передаватися персональні дані Представника Споживача.

 

11. АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

Постачальник: ТОВАРИСТВО  З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ПРОМСПЕЦГАЗ»

 

Юридична адреса:01042, м.Київ,

б-р. М.Приймаченко, буд. 1/27, офіс 103-1

Фактична (поштова)  адреса: 01042, м.Київ,

б-р. М.Приймаченко, буд. 1/27, офіс 103-1

р/р 260090808400

у ПАТ “Банк “Український капітал”, м. Київ,

МФО 320371,

код ЄДРПОУ  37243368

Св.200004285, ІПН 372433626554

 

Тел./ф. (044) 286-54-93 (багатоканальний)

e-mail: psgaz@ukr.net

ЕІС-код: 56Х930000000540Y

веб-сайт:www.psgaz.kiev.ua

Споживач:_____________________________

________________________________________________

________________________________________________

 

Юридична адреса:____________________________

_____________________________________________

Фактична (поштова)  адреса: __________________

_____________________________________________

Р/р ___________________________________________

в ____________________________________________

МФО _________________________________________

код ЄДРПОУ  _________________________________

Св.№ _______________, ІПН ___________________

Витяг з р-ру платників ПДВ ___________________

Тел./ф. _______________________________________

e-mail: _______________________________________

ЕІС-код: _____________________________________

веб-сайт: _____________________________________ 

 

 

 

 

 Від  Постачальника:                                                Від  Споживача

 

 

 _______________________ Д.С.Ветох  

                   _____________ / ________________________ 

Додаток № 1

                                                                                                                  до Договору № _____/17

                                                                                                                      від ____________ 2017 року

 

 

 

Обсяг постачання природного газу

 

_на  2017р.

 

М і с я ц ь

п о с т а в к и

О б с я г   п о с т а в к и   д о ,

( т и с. к у б. м )

К в і т е н ь

 

Т р а в е н ь

 

Ч е р в е н ь

 

Л и п е н ь

 

С е р п е н ь

 

В е р е с е н ь

 

Ж о в т е н ь

 

Л и с т о п а д

 

Г р у д е н ь

 

В С Ь О Г О:

 

 

        

 

Відповідальний за заявлені ліміти та розрахунки за природний газ

 

______________________________________________________________________

 

Тел. відповідального _______________________________________________________

 

Тел. підприємства     ___________________    факс    _____________________________

 

                  

 

        _____________________            _____________        __________________________

М. П.                                              ( підпис )                                  

 


СВІТОВІ ЦІНИ НА НАФТУ
             Brent                  Light

 

00:48, 16th November 2018
листопада 2018
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930